O portálu

Švédská knižní kořist za třicetileté války představuje vděčné téma české kulturní historie, po jejích stopách se už vydala řada českých badatelů. Její komplexní zmapování, zejména pokud jde o dochované exempláře, však dosud chybí. Celkový počet knih odvezených švédskými vojsky v letech 1646 a 1648 z Mikulova, Olomouce a Prahy se přitom odhaduje na více než 25 tisíc.  Zabavené knihovny přitom často patřily k nejvýznamnějším knižním sbírkám v tehdejších českých zemích a určitým způsobem ovlivnily i vývoj knižní kultury ve Švédsku. Dosavadní výzkumy sice nasvědčují tomu, že z české knižní kořisti dochovalo do dnešních dnů jen něco mezi 10 až 15 % knih, přesto se jedná – v kombinaci s dochovanými původními katalogy těchto knihoven – o významný zdroj informací k české předbělohorské knižní kultuře.

Výzvy, jež představuje identifikace a výzkum dochovaných knih ze švédské kořisti spolu se zpřístupněním dříve nedostupných informačních zdrojů, se ujala Knihovna AV ČR, kde již od roku 2002 probíhá výzkum zaměřený na jednotlivé historické knihovny (monografie Knihy na dvoře Rožmberků; Rytíř a intelektuál: Hieronym Beck z Leopoldsdorfu (1525–1596) a jeho knihovna). Díky institucionální podpoře, spolupráci s Královskou švédskou akademií literatury, dějin a umění a také díky podpoře Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV21 mohou být výsledky tohoto dlouholetého výzkumu postupně představovány veřejnosti rovněž prostřednictvím webového portálu.

Databáze dochovaných knih obsahuje základní bibliografické záznamy rozšířené o detailní popis provenienčních údajů, informace o vazbách knih, a pokud možno i o fotografickou dokumentaci. Vedle standardního vyhledávání portál umožňuje také rešerše podle původních vlastníků či jednotlivých knihoven nebo podle měst, odkud byly knihy do Švédska postupně odváženy. V současné době databáze obsahuje záznamy asi o třetině dnes známých knih; zbývající data budou postupně doplňována dle možností výzkumu v zahraničních knihovnách.

Vizualizaci geografických dat nabízí mapa s místy dnešního uložení knih. Mapa také umožňuje procházení záznamů podle původních českých knihoven či jednotlivých vlastníků. U institucí se na mapě znázorňuje také provenienční skladba zpracované části souboru knih z kořisti a jednoduchým způsobem si lze prohlédnout i konkrétní záznamy knih v databázi.  Součástí mapy jsou i detailní informace o okolnostech, za kterých se české knihy v určité sbírce ocitly. Další mapový podklad přináší základní informace o trasách, po nichž knihy z českých zemí putovaly v průběhu dalších staletí Evropou – nejdříve do Stockholmu a poté do dalších švédských i zahraničních měst.

Portál také zprostředkovává digitální kopie dochovaných původních katalogů, které byly spolu s jednotlivými knihovnami odvezeny z Čech a Moravy a které byly dosud české veřejnosti přístupné jen prostřednictvím nekvalitních reprodukcí, nebo nebyly dostupné vůbec. Jedná se o katalogy rožmberské a dietrichsteinské knihovny a katalogy knihovny brněnského lékaře Jakuba Konráda Praetoria z Perlenberku.

V neposlední řadě portál vůbec poprvé zprostředkovává i český překlad několika kapitol ze švédské knihy Otto Waldeho Storhetstidens litterära krigsbyten. En kultur-historisk-bibliografisk studie (Uppsala – Stockholm 1916–1920), která obsahuje zásadní informace k dějinám, a zejména k uložení knih z Čech a Moravy v různých švédských knihovnách. Překlad je opatřen odbornými komentáři, které reflektují současný stav poznání, a odkazy na již zpracované knihy v databázi.

Autorka portálu: PhDr. Lenka Veselá, Ph.D.

Autorka map a vizualizací: Bc. Jaroslava Pachlová